• Ви знаходитесь тут:

 • Головна
 • Абітурієнту

Затверджено контрольні показники регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів в ДНЗ "Глухівське вище професійне училище" на 2017 р.

Додаток до наказу Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації від 23.12.2016 № 670-ОД

Правила прийому до Державного навчального закладу "Глухівське вище професійне училище" на 2017 рік

І. Загальна частина

1.1. Ці правила розроблені відповідно до законодавства України, типових правил, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 №499 і є обов'язковими для державного навчального закладу «Глухівське вище професійне училище».

1.2. До училища можуть прийматись громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

1.3. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин.

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.4. Прийом громадян до Державного навчального закладу «Глухівське вище професійне училище» здійснюється для здобуття професій за освітньо-кваліфікаційними рівнем «кваліфікований робітник» та "молодший спеціаліст". Підготовка робітників високого рівня кваліфікації за освітньо-кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст" здійснюється за наявності освітньо-кваліфікаційного рівня "кваліфікований робітник" за відповідним напрямом (спеціальністю).

1.5. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення у межах ліцензійного обсягу. Прийом громадян для підготовки робітників високого рівня кваліфікації за освітньо-кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст" здійснюється за рахунок видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки молодших спеціалістів на умовах державного замовлення у межах ліцензійного обсягу.

1.6. Прийом громадян понад державне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб у межах ліцензійного обсягу.

ІІ. Приймальна комісія

2.1. Прийом до Державного навчального закладу «Глухівське вище професійне училище» здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію директор Державного навчального закладу «Глухівське вище професійне училище», який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи.

2.3. Правила прийому до Державного навчального закладу «Глухівське вище професійне училище» на наступний календарний рік розробляються відповідно до законодавства України та Типових правил, затверджуються директором Державного навчального закладу «Глухівське вище професійне училище» за погодженням з Департаментом освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, не пізніше 01 грудня поточного року.

2.4. Приймальна комісія:

 • організовує прийом заяв та документів;
 • проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії або спеціальності, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, працевлаштування після закінчення навчального закладу;
 • організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;
 • приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до Державного навчального закладу «Глухівське вище професійне училище», оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;
 • організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників;
 • вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.

2.5. Правила прийому до Державного навчального закладу «Глухівське вище професійне училище» доводяться до відома вступників через інформаційні стенди і обумовлюють: перелік професій, спеціальностей згідно з отриманою ліцензією, вимоги щодо освітнього рівня вступників, плановані обсяги прийому, освітньо-кваліфікаційні рівні випускників, строки та форму навчання, перелік вступних випробувань (ДОДАТОК 1).

Державний навчальний заклад «Глухівське вище професійне училище» здійснює прийом громадян понад державне замовлення, а також підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб згідно з отриманими ліцензіями (ДОДАТОК 2).

Обмеження з професій допускаються за медичними та віковими показниками професійної придатності, що визначено Кабінетом Міністрів України.

Вступники, які мають однаковий конкурсний бал, зараховуються за середнім балом атестата або свідоцтва про освіту.

Оскарження результатів вступних випробувань здійснюється особисто вступником у письмовій формі на ім’я голови комісії у триденний термін після їх оголошення.

Приймальна комісія Державного навчального закладу «Глухівське вище професійне училище» працює за наступним графіком:

Початок роботи – 08.00 год.

Обідня перерва – 12.00 – 13.00год.

Кінець роботи – 17.00 год. ( п’ятниця -16.00 год.)

Вихідні – субота, неділя.

Іногородні учні Державного навчального закладу «Глухівське вище професійне училище» забезпечуються гуртожитком безкоштовно.

2.6. Прийом заяв і документів за державним замовленням здійснюється з 1 червня поточного року до початку засідання приймальної комісії по зарахуванню, яке відбувається за окремим графіком, затвердженим головою комісії, який розміщений у приміщенні приймальної комісії.

Прийом заяв і документів понад державне замовлення, а також на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації за рахунок фізичних та юридичних осіб здійснюється відповідно до укладених договорів та затверджених у встановленому порядку робочих навчальних планів.

ІІІ. Документи для вступу

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до Державного навчального закладу «Глухівське вище професійне училище», вказуючи обрану професію (спеціальність), форму навчання, місце проживання, до якої додають:

 • документ про освіту (оригінал) за умови вступу на денну форму навчання за державним замовленням; в інших випадках – оригінал або завірену копію;
 • медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством;
 • 6 фотокарток розміром 3 х 4 см (правилами прийому в окремих випадках можуть встановлюватися інші розміри та кількість фотокарток);
 • копії документів, що дають право на пільги до вступу в навчальний заклад (за наявності).
 • вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»), свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).

Для обробки персональних даних особа надає приймальній комісії письмову згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

ІV. Умови прийому

4.1. Прийом до Державного навчального закладу «Глухівське вище професійне училище» проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання за результатами співбесіди шляхом анкетування.

4.2. Конкурсний відбір може проводитися поетапно протягом усього періоду прийому документів.

4.3. Прийом слухачів на перепідготовку або підвищення кваліфікації може здійснюватися шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України «Про професійно-технічну освіту» .

4.4. Особи, які без поважних причин не з'явилися на конкурсний відбір у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі у наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.

V. Зарахування

5.1. Зараховуються поза конкурсом:

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;
 • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);
 • діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, – за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;
 • діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями і професіями відповідно до Указу Президента України від 19 травня 1999 року № 524 «Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах»;
 • діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов'язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»;
 • випускники спеціальних шкіл інтернатів, які потребують соціальної допомоги та реабілітації з урахуванням медичних показань або протипоказань для наступної трудової діяльності.

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

 • випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;
 • випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;
 • учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями (спеціальностями), для яких вищезазначені дисципліни є профільними;
 • випускники професійно-технічних навчальних закладів, які отримали дипломи кваліфікованого робітника з відзнакою і вступають до професійно-технічного навчального закладу третього атестаційного рівня за відповідними професіями (спеціальностями);
 • особи, які вступають до професійно-технічного навчального закладу за цільовим направленням на навчання.

5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до Державного навчального закладу «Глухівське вище професійне училище» за обраною формою навчання.

5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії.

5.5. Зарахування до Державного навчального закладу «Глухівське вище професійне училище» здійснюється наказом директора.

5.6. Після конкурсного відбору зарахування до Державного навчального закладу «Глухівське вище професійне училище» може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх - його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.

5.7. Зарахування до Державного навчального закладу «Глухівське вище професійне училище» на навчання за рахунок, субвенцій на підготовку робітничих кадрів, призначених для здійснення видатків місцевих бюджетів на умовах державного замовлення, здійснюється в межах затвердженого державного замовлення.

VІ. Прикінцеві положення

6.1. Зазначений порядок прийому документів з подальшим зарахуванням поширюється на вступників, які не мають базової загальної середньої освіти і подають довідку про навчання в основній середній загальноосвітній школі.

6.2. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з Державного навчального закладу «Глухівське вище професійне училище». На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні державного замовлення на прийом з окремих професій навчальний заклад може проводити додатковий прийом.

6.3. Особам, які не зараховані до Державного навчального закладу «Глухівське вище професійне училище», а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п'яти днів з дня прийняття рішення.

6.4. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.5. Контроль за дотриманням правил прийому до училища здійснюється Міністерством освіти і науки України, Департаментом освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації.

Додаток 1

Кваліфікований робітник за державним замовленням

з\п
Назва
професії
Вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня вступниківДерж-замов-
лення
Освітньо-кваліфікаційний рівень випускниківТермін навчанняФорма навчанняВступні випро-бування
1Оператор комп’ютерного набору; обліковець з реєстрації бухгалтерських данихПовна загальна середня освіта25Кваліфікований робітник1,6 р.ДеннаСпівбесіда
2ЕлектрогазозварникПовна загальна середня освіта25Кваліфікований робітник1 р.ДеннаСпівбесіда
3Перукар (перукар-модельєр)Повна загальна середня освіта30Кваліфікований робітник1 р.ДеннаСпівбесіда
4КухарПовна загальна середня освіта25Кваліфікований робітник1,5- 2 р.ДеннаСпівбесіда
5Перукар (перукар-модельєр)Базова загальна середня освіта25Кваліфікований робітник2,5 - 3 р.ДеннаСпівбесіда
6Муляр; штукатурСпеціальна загальна освіта15Кваліфікований робітник2 р.ДеннаСпівбесіда
7ЕлектрогазозварникБазова загальна середня освіта25Кваліфікований робітник3 р.ДеннаСпівбесіда
8Кухар; КондитерБазова загальна середня освіта25Кваліфікований робітник4 р.ДеннаСпівбесіда

Додаток 2


з\п
Код професіїНазва професії (напрямок)Ліцензія (№, дата, термін дії)Ліцензійний обсяг
4112Оператор комп’ютерного набору №996-АК 23.07.2015 р.
Протокол № 117
60
7212Електрогазозварник№996-АК 23.07.2015 р.
Протокол № 117
60
5141Перукар (перукар-модельєр) №996-АК 23.07.2015 р.
Протокол № 117
60
5122Кухар№996-АК 23.07.2015 р.
Протокол № 117
75
6141Лісник№996-АК 23.07.2015 р.
Протокол № 117
30
7122Муляр№996-АК 23.07.2015 р.
Протокол № 117
60
7133Штукатур№996-АК 23.07.2015 р.
Протокол № 117
60
7124Столяр будівельний№996-АК 23.07.2015 р.
Протокол № 117
60
7412Кондитер№996-АК 23.07.2015 р.
Протокол № 117
60
6141Лісоруб№996-АК 23.07.2015 р.
Протокол № 117 Наказ МОН № 419Л 26.08.2016 р.
60
7423Верстатник деревообробних верстатів№996-АК 23.07.2015 р.
Протокол № 117
60
5220Продовець продовольчих товарів№996-АК 23.07.2015 р.
Протокол № 117
60
8141Рамник№996-АК 23.07.2015 р.
Протокол № 117
30
4121Обліковець з реєстрації бухгалтерських данихНаказом МОН № 1436Л 27.09.2016 р.35

Графік проведення співбесід

1 рік навчання
Назва професіїДата та час проведення співбесідиВідповідальний майстер в/н
1 рік навчання
Назва професіїДата та час проведення співбесідиВідповідальний майстер в/н

2 ріки навчання
Назва професіїДата та час проведення співбесідиВідповідальний майстер в/н
3 ріки навчання
Назва професіїДата та час проведення співбесідиВідповідальний майстер в/н
4 ріки навчання
Назва професіїДата та час проведення співбесідиВідповідальний майстер в/н
Для перегляду фото, перейдіть до розділу сайту "Галерея".
Перелік документів, необхідних для вступу у ДНЗ "Глухівське вище професійне училище":
 • заява;
 • документи про освіту;
 • медична довідка форми 086-у;
 • 2 копії довідки про щеплення;
 • 6 фотокарток, розміром 3х4 см;
 • копія свідоцтва про народження;
 • копія паспорта;
 • копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;
 • документи, які надають право на отримання пільг.
Отримати детальну інформацію та ознайомитись з Правилами прийому Ви можете у приймальній комісії за адресою: 41400 Сумська обл. м. Глухів вул. Есманський шлях 17а (учбовий корпус, перший поверх, каб.4). Тел. для довідок (05444) 32247, 32993.

Завітайте до нашого навчального закладу!

Кiлькiсть переглядiв: 161

Коментарi

 • Адмін

  2017-06-08 14:30:46

  Наше училище здійснює навчання за професією "Кухар; кондитер" після закінчення 9 класів, термін навчання 4 роки. Після закінчення 11 класів за професією "Кухар" з терміном начання 2 роки....

 • Жека

  2013-06-30 22:30:20

  Кухар, Кондитер після якого класу можна поступати?...